Počasí Dnes °C
Odbor kontroly

Oddělení ekonomické kontroly

Samostatná působnost

 1. provádí veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací LK, u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim úřad poskytuje, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
 2. provádí veřejnosprávní kontroly plnění obecně závazných právních předpisů, podmínek stanovených pro využití finančních prostředků peněžních fondů Libereckého kraje jednotlivými odbory krajského úřadu.
 3. zpracovává plány kontrolní činnosti na příslušné pololetí a zhodnocení kontrolní činnosti v samostatné i přenesené působnosti za uplynulé pololetí dle platného Kontrolního řádu krajského úřadu a předkládá je ke schválení radě kraje
 4. spolupracuje při vytváření plánu veřejnosprávních kontrol prováděných u žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory poskytované Libereckým krajem,
 5. projednává v radě kraje protokoly z kontrol krajem zřízených nebo založených právnických osob z podnětu členů rady kraje, ředitele krajského úřadu a vedoucích odborů
 6. vede evidenci protokolů z kontrol provedených odborem kontroly, kontrol z výkonu samostatné působnosti provedených odbory úřadu
 7. v rozsahu své působnosti poskytuje konzultační a metodickou činnost pro odbory úřadu při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě, dále ve spolupráci s ekonomickým odborem a resortními odbory poskytuje i konzultační a metodickou pomoc příspěvkovým organizacím i územně samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí LK
 8. aktivně spolupracuje s jinými odbory krajského úřadu při pololetním vyhodnocování kontrolní činnosti v souladu s Kontrolním řádem
 9. spolupracuje s ekonomickým odborem v oblasti finanční kontroly
 10. spolupracuje při koordinaci výkonu finanční kontroly úřadu, spolupracuje při připomínkování operačních programů, programových doplňků, implementačních podkladů a případně jiných materiálů se všemi odbornými útvary úřadu, s jinými krajskými úřady a ministerstvy
 11. odbor kontroly na základě žádosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů provádí kontroly udržitelnosti projektů financovaných ze strukturálních fondů a to ve spolupráci s ORREP
 12. zajišťuje a provádí v souladu s Kontrolním řádem kontroly zřízených a založených organizací kraje z podnětu ředitele krajského úřadu, hejtmana, členů rady kraje, ale i vedoucích jednotlivých odborů úřadu
 13. zajišťuje metodickou a konzultační činnost na úseku finanční kontroly
 14. zajišťuje přípravu a zabezpečení podkladů a materiálů pro jednání zastupitelstva a rady kraje, jejich zpracování, kontrolu a následné plnění usnesení

Přenesená působnost

 1. zpracovává a doručuje MF ČR za Liberecký kraj „Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol“ v rámci Modulu ročních zpráv (intranetový programový software MF ČR), včetně komentáře a tabulkových přehledů dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění, dle níž se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě č. 320/2001 Sb., v platném znění
 2. vypracovává návrhy na udělení pokut za správní delikty
 3. vydává příkazy a ukládá pokuty za zjištěné správní delikty

Zpracovávám...