Počasí Dnes °C
Odbor kontroly

Přezkoumání hospodaření za rok 2015

Z celkového počtu 241 územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí provedl na základě jejich žádostí odbor kontroly přezkoumání hospodaření za rok 2015 u 209 subjektů.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno v druhém pololetí roku 2015 provedením dílčích přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dle ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb.), které Krajský úřad LK požádaly o přezkoumání svého hospodaření za rok 2015 a dokončeno konečným přezkoumáním v prvním pololetí roku 2016 v tomto rozsahu:

•          187 obcí a

•          22 dobrovolných svazků obcí,

•          celkem 209 subjektů.

Kontroly byly provedeny u všech ÚSC, u kterých tuto povinnost ukládá zákon 420/2004 Sb.  Ke zkvalitnění kontrolního procesu bylo nad rámec  zákona provedeno dílčí přezkoumání u dalších 70 obcí.

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona  č. 420/2004 Sb. v dále uvedeném členění. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vycházelo ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

V souladu se zákonem 420/2004 Sb. byly kontrolovány následující oblasti hospodaření ÚSC:

 • plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,

 • finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,

 • náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

 • peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,

 • finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,

 • hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

 • vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,

 • nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,

 • nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,

 • zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,

 • stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,

 • ručení za závazky fyzických a právnických osob,

 • zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,

 • zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku,

 • účetnictví vedené územním celkem.
Zpracovávám...