Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kontroly

Povinnosti obcí a DSO vyplývající ze zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí

Územně samosprávné celky a DSO jsou podle  zákona 420/2004 Sb.,  povinny do 30. června předmětného kalendářního roku buď:

 • požádat krajský úřad o přezkoumání hospodaření nebo
   
 • oznámit krajskému úřadu, že přezkoumání hospodaření bude zadáno auditor nebo auditorské společnosti.

Další povinnosti územně samosprávných celků a DSO a termíny jejich plnění v souvislosti s přezkoumáváním jejich hospodaření:

 • územně samosprávné celky  respektive DSO, které oznámily, že jim bude přezkoumávat hospodaření auditor, informují krajský úřad do 31. ledna následujícího roku o uzavření smlouvy s auditorem,
   
 • územní samosprávný celek a DSO má povinnost projednat závěrečný účet, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření do 30. června následujícího roku,
   
 • územně samosprávné celky a  DSO, kterým bude přezkoumávat hospodaření auditor, předávají stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání krajskému úřadu do 15 dnů po projednání zprávy v orgánech samosprávných celků   respektive DSO
   
 • územně samosprávné cely  a DSO (bez ohledu na to, který subjekt prováděl přezkoumání hospodaření) jsou povinny přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě a podat o tom písemnou informaci krajskému úřadu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy se spolu závěrečným účtem v orgánech územně samosprávného celku nebo DSO,
  • v informacích o přijatých opatřeních se uvádí lhůta,v níž bude podána krajskému úřadu písemná zpráva o jejich plnění a v této lhůtě je nutné zprávu zaslat.
   Zpět