Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kontroly

Oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO

Samostatná působnost

 1. podílí se na provádění kontrol krajem zřízených nebo založených právnických osob z podnětu členů rady kraje, ředitele krajského úřadu a vedoucích odborů a na základě Plánu kontrolní činnosti na dané pololetí
 2. provádí veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací, podílí se na provádění kontrol u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim úřad poskytuje, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
 3. zajišťuje metodickou a konzultační činnost na úseku finanční kontroly
 4. zajišťuje přípravu a zabezpečení podkladů a materiálů pro jednání zastupitelstva a rady kraje, jejich zpracování, kontrolu a následné plnění usnesení
 5. spolupracuje s ekonomickým odborem v oblasti finanční kontroly
 6. v rozsahu své působnosti poskytuje konzultační a metodickou činnost pro odbory úřadu při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě, dále ve spolupráci s ekonomickým odborem a resortními odbory poskytuje i konzultační a metodickou pomoc příspěvkovým organizacím i územně samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí LK

Přenesená působnost

 1. organizuje a provádí přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí Libereckého kraje dle zákona č.420/2004 Sb., v platném znění, které o to krajský úřad požádají
 2. vykonává dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí § 67e zákona o krajích, v platném znění a podle § 129b zákona o obcích, v platném znění a činí opatření k nápravě zjištěných nedostatků v činnosti nižších správních úřadů
 3. zpracovává a doručuje MF ČR časový plán přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí Libereckého kraje
 4. zajišťuje v termínu do 21. července každého kalendářního roku odeslání na Ministerstvo financí ČR přehledu o obcích a dobrovolných svazcích obcí, které se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi a přehledu obcí a dobrovolných svazků obcí, které požádaly krajský úřad o přezkoumání
 5. nahlašuje MF ČR personální zajištění přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí z řad zaměstnanců odboru kontroly
 6. rozhoduje o námitkách proti zprávám o výsledcích přezkoumání hospodaření
 7. vydává rozhodnutí o uložení pokuty za porušení rozpočtové kázně obcemi
 8. vypracovává návrhy na udělení pokut za přestupky
 9. vydává příkazy a ukládá pokuty za zjištěné přestupky
 10. koordinuje a zpracovává „Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol“ ve spolupráci s územně samosprávnými celky Libereckého kraje v rámci Modulu ročních zpráv, kterou doručuje MF ČR ve stanoveném termínu včetně komentáře a tabulkových přehledů dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění, dle níž se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě č. 320/2001 Sb., v platném znění