Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kontroly

Vnitřní a vnější předpisy

Kontrolní činnost KÚ LK se řídí následujícím vnitřním předpisem:

Kontrolní řád, platný od 1. 1. 2022

 

 

Při veřejnosprávních kontrolách se vychází z následujících právních předpisů:

 • Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 • českých účetních standardů pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
 • zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
 • vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
 • zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
 • zákona č. 89/2012., občanský zákoník,
 • zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
 • zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce,
 • zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,
 • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
 • zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
 • zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
 • zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
 • nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.